วารสารปณิธาน ก่อตั้งขึ้นโดยภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ มีขอบเขตการตีพิมพ์เนื้อหาเน้นบทความด้านปรัชญา (Philosophy) และศาสนา (Religion) เป็นหลัก และด้านวรรณกรรม (Literature) วัฒนธรรม (Culture) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนา ในรูปแบบผลงาน 4 ประเภท  คือ (1) บทความวิจัย  (research article)  (2) บทความวิชาการ  (academic article) (3) บทความปริทัศน์  (review article)  (4) บทวิจารณ์หนังสือ (book review) รับบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ตีพิมพ์ทั้งสอง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้กระบวนการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านเป็นผู้ประเมินบทความ ซึ่งผู้ประเมินบทความและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind peer review)  กำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ทุกๆ 6 เดือน  ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

 

เปิดรับบทความตีพิมพ์

2018-06-28

เปิดรับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเน้นบทความด้านปรัชญา (Philosophy) และศาสนา (Religion) เป็นหลัก และด้านวรรณกรรม (Literature) วัฒนธรรม (Culture) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนา

Vol. 16 No. 2 (2020): PAṆIDHĀNA JOURNAL Vol.16 No.2 (July-December 2020)

วารสารปณิธาน ก่อตั้งขึ้นโดยภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (2) เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ  มีขอบเขตการตีพิมพ์เนื้อหาเน้นบทความ (1) ด้านปรัชญา (Philosophy) และศาสนา (Religion) เป็นหลัก  (2) ด้านวรรณกรรม (Literature) วัฒนธรรม (Culture) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนา

วารสารปณิธาน ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)  ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 2 บทความ  บทความวิชาการ จำนวน 6 บทความ และบทวิจารณ์หนังสือ จำนวน 1 เรื่อง

Published: 2020-12-25

View All Issues
 

วารสารปณิธาน ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) เผยแพร่แล้ว ท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ที่: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/panidhana/issue/view/16844

 

คลิกเพื่อส่งบทความ!

ติดตามความเคลื่อนไหวของวารสารได้ที่ facebook: fb.me/Panidhana.PJPR.Thaijo

ISSN: 1905-6788