วารสารปณิธาน ก่อตั้งขึ้นโดยภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ มีขอบเขตการตีพิมพ์เนื้อหาเน้นบทความด้านปรัชญา (Philosophy) และศาสนา (Religion) เป็นหลัก และด้านวรรณกรรม (Literature) วัฒนธรรม (Culture) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนา ในรูปแบบผลงาน 4 ประเภท  คือ (1) บทความวิจัย  (research article)  (2) บทความวิชาการ  (academic article) (3) บทความปริทัศน์  (review article)  (4) บทวิจารณ์หนังสือ (book review) รับบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ตีพิมพ์ทั้งสอง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้กระบวนการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 ท่านเป็นผู้ประเมินบทความ ซึ่งผู้ประเมินบทความและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind peer review)  กำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ทุกๆ 6 เดือน  ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

 

 

ประกาศ เรื่องการถอนบทความออกจากวารสารปณิธาน

2021-06-26

กองบรรณาธิการวารสารปณิธานได้มีมติถอนบทความภาษาอังกฤษเรื่อง “Buddhist Economics as a Human Development’s Paradigm”  (พุทธเศรษฐศาสตร์ กระบวนทัศน์ในการพัฒนามนุษย์)  ออกจากวารสารปณิธาน ปีที่ 14  ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2561) เนื่องจากมีการร้องเรียนเรื่องการอ้างอิงข้อมูลในบทความไม่ถูกต้องและไม่ได้อ้างอิงที่มาจากต้นฉบับจริงจำนวนหลายแห่ง กองบรรณาธิการตรวจสอบแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าบทความดังกล่าวได้ถูกถอนจากวารสารปณิธานแล้ว  ห้ามอ้างอิงข้อมูลใดๆ ในบทความนี้

เปิดรับบทความตีพิมพ์

2018-06-28

เปิดรับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเน้นบทความด้านปรัชญา (Philosophy) และศาสนา (Religion) เป็นหลัก และด้านวรรณกรรม (Literature) วัฒนธรรม (Culture) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนา

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2022): วารสารปณิธาน ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

วารสารปณิธาน ก่อตั้งขึ้นโดยภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (2) เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ  มีขอบเขตการตีพิมพ์เนื้อหาเน้นบทความ (1) ด้านปรัชญา (Philosophy) และศาสนา (Religion) เป็นหลัก  (2) ด้านวรรณกรรม (Literature) วัฒนธรรม (Culture) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนา

วารสารปณิธาน ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  มีทั้งหมด 12 บทความ  ประกอบด้วย บทความวิจัย จำนวน 5  บทความ  บทความวิชาการ จำนวน  7  บทความ  และบทวิจารณ์หนังสือ จำนวน 1 เรื่อง

เผยแพร่แล้ว: 17-06-2022

บทบรรณาธิการ

สยาม ราชวัตร

ฌ-ท

สารบัญ

สยาม ราชวัตร

ธ-ท

ธรรมยุติกนิกาย : ความดั้งเดิมเมื่อแรกเริ่มและความแปลกต่าง ของข้อวัตรปฏิบัติในล้านนา

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร, พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, ประทีป พืชทองหลาง

1-35

เจดีย์หลวงมหาธาตุกลางเวียง: ภาพสะท้อนคติจักรพรรดิราช ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984 - พ.ศ. 2030)

พระพงษ์ระวี อุตฺตรภทฺโท (โหลิมชยโชติกุล), พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, ประทีป พืชทองหลาง

111-139

การพัฒนาชีวิตด้วยการดูจิต

นภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิน, มนตรี สิระโรจนานันท์

169-186

บทบาทของอุบาสิกาในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

ญาณวดี เคลือบมาศ, พระครูพิพิธสุตาทร ดูใจ, พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

259-281

พระพุทธศาสนาในยุคการปลดปล่อยของ สปป. ลาว

พระอนงค์ชัย วิไลศักดิ์, พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

282-311

ยิ่งให้ ยิ่งสุข

พระมหายุรศักดิ์ ยสวฑฺฒโน (ยิ่งสกุล)

333-346

ดูทุกฉบับ

วารสารปณิธาน ก่อตั้งขึ้นโดยภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ มีขอบเขตการตีพิมพ์เนื้อหาเน้นบทความด้านปรัชญา (Philosophy) และศาสนา (Religion) เป็นหลัก และด้านวรรณกรรม (Literature) วัฒนธรรม (Culture) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนา ในรูปแบบผลงาน 4 ประเภท  คือ (1) บทความวิจัย  (research article)  (2) บทความวิชาการ  (academic article) (3) บทความปริทัศน์  (review article)  (4) บทวิจารณ์หนังสือ (book review) รับบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ตีพิมพ์ทั้งสอง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้กระบวนการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 ท่านเป็นผู้ประเมินบทความ ซึ่งผู้ประเมินบทความและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind peer review)  กำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ทุกๆ 6 เดือน  ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

 

คลิกเพื่อส่งบทความ!

ติดตามความเคลื่อนไหวของวารสารได้ที่ facebook: https://www.facebook.com/pdjcmu

ISSN: 1905-6788