เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์

นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรม เผยแพร่แก่นักวิชาการ

และบุคคลทั่วไป

Published: 2019-12-25

Full Paper

Full Paper Full Paper

editorial

editorial editorial

table of contents

table of contents table of contents

Cultural Surveillance of People in Chiang Rai Province

เลหล้า ตรีเอกานุกูล

36-42

The Proceeds of the Late King Bhumibol Adulyadej and the Royal Family Members to Phetchaburi Province

สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์, สมพร ประกอบชาติ, โฉมยง โต๊ะทอง, ปิยวรรณ คุสินธุ์, อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ

51-59

Condition and Obstacles of Border Trade at a Border Crossing Station of Pueng klueng Village, Umphang District, Tak Province

ธีรศิลป์ กันธา, อังคณา ตาเสนา, มัลลิกา ทองเอม, วิชานนท์ ผ่องจิตร

67-75

The development of blended learning using activity-based to think out of the box techniques for encourage creativity at the undergraduate level

วิชา เลี่ยมสกุล, ทรงศักดิ์ สองสนิท, พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์

98-110

Development of Strategies to Promote Quality of Life for the aging in Loei Province

อาวุธ อมรทวีสิน, ภัทรธิรา ผลงาม, จุลดิษฐ อุปฮาต, นัยนา อรรจนาทร

111-124

The Development Management Model Toward Excellence of Small-Size Schools under Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 1

ศรวัส ศิริ, พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข, ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์

125-137

Model to Enhancement the Performance of University Employers (Support Line) in Northern Rajabhat Universities, Thailand

เลเกีย เขียวดี, พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข, พธูรำไพ ประภัสสร

138-150

Effect of Inquiry Approach Embedded with Peer Instruction on Light and Vision Concepts of Grade 11 Students

ฐิติคมภ์ เขนย, เดชา ศุภพิทยาภรณ์, นิคม พงษ์ประเสริฐ

151-162

Evaluating the Supplementary Food Project (Milk) of Schools under Local Administration, Bueangkarn Province

ถิรวัฒน์ ปิตกภัทรากร, อาทิตย์ อาจหาญ, พงศกร พิมพะนิตย์

163-169

A Study of Learning Outcome of Foreign Language Learning Area on Number Unit of Primary 1 Students in School of Roi-Et Primary Educational Service Area Office 1 Using the Activity Package with 2W3P Method

สรัลนุช กอบพิมาย, ทองสุข วันแสน, จรูญ คูณมี, สุกานดา พันตาเอก

170-184