วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 15 ฉบับที่ 43 ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ฉบับนี้ขอเสนอบทความที่น่าสนใจ เช่น การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการเปลี่ยนแปลงฉับพลันจากโรคระบาด: ความท้าทาย ความสำเร็จ และโอกาสการพัฒนาด้วยรูปแบบ HACCP โดย อภิรดี จริยารังษีโรจน์ และทักษิณา แสนเย็น, ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้งานแอปพลิเคชันสั่งอาหารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสังคมไทย โดย พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ และ ธาดาธิเบศร์     ภูทอง, การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์กาแฟอาข่าปางขอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีกาแฟ โดย อภิสรา กฤตาวาณิชย์, หรือบทความภาษาอังกฤษ เช่น Applying Constructive Alignment through 3Os Platforms for Graduate Students during COVID-19 in Thailand: English for Events and Exhibitions Course (ESP) โดย Kittiya Keadplang เป็นต้น

กองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเขียนบทความแก่ผู้ส่งบทความ เพื่อเสริมคุณค่าทางวิชาการและสามารถทำให้ผู้เขียนบทความ รวมถึงผู้อ่านบทความสามารถนำไปบูรณาการและพัฒนาคุณภาพงานทางวิชาการต่อได้ และเพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามมาตรฐานของ TCI

ทั้งนี้ วารสารรัชต์ภาคย์ ยังส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทรรศน์ ด้วยการจัดโครงการส่งบทความร่วมชิงรางวัล ประเภทบทความดีเลิศ บทความละ 1 รางวัล รวมเป็น 3 รางวัล มูลค่า รางวัลละ 5,000 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายตีพิมพ์สำหรับผู้ที่ได้รางวัล โดยกองบรรณาธิการ ได้ขยายเวลาสำหรับผู้สนใจสามารถเสนอบทความประกวด ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564 ประกาศผลในช่วงเดือนมกราคม 2565

 

ดร. วรรณธนพล  หิรัญบูรณะ

บรรณาธิการ

Published: 2021-11-15

Learning and Knowledge Management of the National Mother Village Fund Communities in Bangkok Metropolis

Usa Sutthisakorn, Ekathip Sookvaree, Sirirat Janyarat, Pajaree Wangrungkij, Ratirat Mahasup

245-260

Guidelines for Tourism Development Tourism Management Misty Sea Path in Noppitam District Nakhon Sri Thammarat Province

Pattanun Atitang, Kunwadee Janwichian, Taechita Sutthirak, Wisut Petcharat, Tanyalak Nilphet

261-270

The Relationship Between Work-Related Factors and the Teamwork Efficiency of Employees of Saha Pathanapibul Public Company Limited

Nannapat Seneesinghanat, Pichai Latthasaksiri, Chanin Vijchullata, Pichai Sapkerd, Winai Kasemwutthichai

289-292

Organizational Communication Behavior of Employees in Boonrawd Brewery Company Limited Headquarter

Thawatchai Pasomsup, Aniruth Phongpaew, Sukhajit Na-nakorn, Thanatnan Sukchokenithipokhin

315-325

Factors Affecting the Selection of Mobile Phone Signal Service 5G Network

Wachiraporn Padkerd, Athiwat Arsakit, Winai Kasemwutthichai, Songpol Lopanusorn, Thanatnan Sukchokenithipokhin

363-375

Business of Development Guidelines for Entrepreneurs’ Prefab House

Samai Kokcharoenpong, Thanyanant Chansongpol, Panya Anantathanachai, Natamon Nanposri, Worakamol Wisetsri

397-408

Human Resource Management Model of the Position of the Thai House of Representatives Expert

Lopchai Taratis, Thanyanant Chansongpol, Chanyanan Somthawilpongsai, Natamon Nanposri, Worakamol Wisetsri

409-425