วารสารปณิธาน ก่อตั้งขึ้นโดยภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (2) เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ  มีขอบเขตการตีพิมพ์เนื้อหาเน้นบทความ (1) ด้านปรัชญา (Philosophy) และศาสนา (Religion) เป็นหลัก  (2) ด้านวรรณกรรม (Literature) วัฒนธรรม (Culture) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนา

วารสารปณิธาน ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  มีทั้งหมด 12 บทความ  ประกอบด้วย บทความวิจัย จำนวน 5  บทความ  บทความวิชาการ จำนวน  7  บทความ  และบทวิจารณ์หนังสือ จำนวน 1 เรื่อง

เผยแพร่แล้ว: 17-06-2022

บทบรรณาธิการ

สยาม ราชวัตร

ฌ-ท

สารบัญ

สยาม ราชวัตร

ธ-ท

ธรรมยุติกนิกาย : ความดั้งเดิมเมื่อแรกเริ่มและความแปลกต่าง ของข้อวัตรปฏิบัติในล้านนา

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร, พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, ประทีป พืชทองหลาง

1-35

เจดีย์หลวงมหาธาตุกลางเวียง: ภาพสะท้อนคติจักรพรรดิราช ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984 - พ.ศ. 2030)

พระพงษ์ระวี อุตฺตรภทฺโท (โหลิมชยโชติกุล), พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, ประทีป พืชทองหลาง

111-139

การพัฒนาชีวิตด้วยการดูจิต

นภาพัทธ์ งามบุษบงโสภิน, มนตรี สิระโรจนานันท์

169-186

บทบาทของอุบาสิกาในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

ญาณวดี เคลือบมาศ, พระครูพิพิธสุตาทร ดูใจ, พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

259-281

พระพุทธศาสนาในยุคการปลดปล่อยของ สปป. ลาว

พระอนงค์ชัย วิไลศักดิ์, พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

282-311

ยิ่งให้ ยิ่งสุข

พระมหายุรศักดิ์ ยสวฑฺฒโน (ยิ่งสกุล)

333-346