วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Published: 2017-09-25

เกี่ยวกับวารสาร(ABOUT THE JOURNAL)

เกี่ยวกับวารสาร ABOUT THE JOURNAL

1-9

บทบรรณาธิการ (EDITORIAL)

บทบรรณาธิการ (EDITORIAL) บทบรรณาธิการ (EDITORIAL)

11-13

สารบัญ

สารบัญ(TABLE OF CONTENTS) สารบัญ(TABLE OF CONTENTS)

15-18

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ Curriculum Development of Supervision Training in Physical Education Teaching at Rajabhat Universities

จรูญศักดิ์ เบญมาตย์1 Charoonsak Benmat1, พิมพา ม่วงศิริธรรม2 Pimpa Moungsirithum2, อนันต์ มาลารัตน์3 Anan Malarat3, ไวพจน์ จันทร์เสม4 Wipoj Chansem4

165-182

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

215-222

Guidelines for Research Articles and Review Articles to be Published

Editorial Board Rajabhat Maha Sarakham University Journal

223-226