วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/บุคลากรทางการศึกษา/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน)  สาขาวิชาที่รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัย ได้แก่ ผลงานวิจัยทางการศึกษาและการเรียนรู้ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรและการสอน การวิจัยทางการศึกษา การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต นิเทศการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สุขศึกษาและพละศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ  2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม (ทั้งนี้ วารสารในแต่ละฉบับ จะปรากฏบทความวิชาการพิเศษหรือบทความวิจัยพิเศษ และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งกองบรรณาธิการจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา/ กองบรรณาธิการอาวุโสวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย / กองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  เขียนบทความวิชาการพิเศษ หรือบทความวิจัยพิเศษ และบทปริทัศน์หนังสือ โดยนำบทความดังกล่าวตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย)

เกณฑ์ในการรับบทความ

              วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยทางการศึกษาและการเรียนรู้ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรและการสอน การวิจัยทางการศึกษา การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต นิเทศการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สุขศึกษาและพละศึกษา ของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/บุคลากรทางการศึกษา/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน)  โดยผลงานที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารได้นั้น จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ทำอยู่และมีปริมาณงาน  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ร้อยละ 80 และระดับปริญญามหาบัณฑิต ร้อยละ 100   คือ   มีความสมบูรณ์ในการเก็บข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงข้อมูลและเนื้อหาเพื่อเขียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในงานวิจัยทั้งหมดและบทความงานวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจึงจะสามารถทำการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาวิจัยได้

รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)   

               - ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง (Author)  ผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Reviewer)  (Double-blind peer review)

การจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

                วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยมีการจัดทำวารสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ (Print)  ISSN 1906-8352  ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 และ2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN 2672-9199 ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้เสนอบทความจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบ (Template) ที่วารสาร วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย กำหนดเท่านั้น  (รูปแบบการตีพิมพ์บทความ (Format))

กองบรรณาธิการ

 

แจ้งการปรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

2021-11-02

     วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยปรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัย เป็นบทความละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ชำระเงินค่าตีพิมพ์บทความวิจัย เมื่อบทความวิจัยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ ซึ่งผู้ประสานงานกองบรรณาธิการวารสารเป็นผู้แจ้งให้ผู้เขียนชำระค่าตีพิมพ์ พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน และส่งบทความวิจัยที่ปรับแก้เบื้องต้นตามที่กองบรรณาธิการเสนอแนะ

     การชำระค่าตีพิมพ์บทความวิจัยไม่ถือว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย เนื่องจากบทความวิจัยต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน การตรวจสอบการปรับแก้บทความวิจัยจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการพิจารณาตามลำดับ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยแล้ว มีมติไม่ตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารดังกล่าว วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าตีพิมพ์บทความ เนื่องจากค่าตีพิมพ์บทความดังกล่าวได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความวิจัย

2021-10-16

     สืบเนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้ระบุ “ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพฯ และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน” นั้น

     วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย จึงขอแจ้งให้ทุกท่านที่ประสงค์ส่งบทความวิจัยทราบดังนี้ หากผู้ท่านประสงค์ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความวิจัย จำนวน 3 คน ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์ผ่านกล่องข้อความในกระทู้สนทนา (Add discussion) ในระบบ Thaijo ให้กองบรรณาธิการทราบ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์เพิ่มเติมจากอัตราปกติ เป็นจำนวน 800 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความวิจัยท่านที่ 3 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

Vol. 13 No. 2 (2021): July - December 2021

Silpakorn Educational Research Journal  Vol. 13 No. 2 (July - December 2021)

Published: 2021-12-16

สารบัญ

สารบัญ สารบัญ

ง-ฎ

Development of University of the Third Age Model, Faculty of Education, Silpakorn University, for Lifelong Learning of the Elderly

Jittra Makapol , Panpat Plungsricharoensuk, Kiriboon Jongwutiwes, Nuanchawee Prasertsuk, Somprasong Nuambunlue, Boonma Kheovichai, Wannapa Sangwattanakul, Ployphun Makapol

336-355

View All Issues