วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/บุคลากรทางการศึกษา/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน)  สาขาวิชาที่รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัย ได้แก่ ผลงานวิจัยทางการศึกษาและการเรียนรู้ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรและการสอน การวิจัยทางการศึกษา การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต นิเทศการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สุขศึกษาและพละศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ  2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม (ทั้งนี้ วารสารในแต่ละฉบับ จะปรากฏบทความวิชาการพิเศษหรือบทความวิจัยพิเศษ และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งกองบรรณาธิการจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา/ กองบรรณาธิการอาวุโสวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย / กองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  เขียนบทความวิชาการพิเศษ หรือบทความวิจัยพิเศษ และบทปริทัศน์หนังสือ โดยนำบทความดังกล่าวตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย)

เกณฑ์ในการรับบทความ

              วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยทางการศึกษาและการเรียนรู้ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรและการสอน การวิจัยทางการศึกษา การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต นิเทศการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สุขศึกษาและพละศึกษา ของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/บุคลากรทางการศึกษา/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน)  โดยผลงานที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารได้นั้น จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ทำอยู่และมีปริมาณงาน  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ร้อยละ 80 และระดับปริญญามหาบัณฑิต ร้อยละ 100   คือ   มีความสมบูรณ์ในการเก็บข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงข้อมูลและเนื้อหาเพื่อเขียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในงานวิจัยทั้งหมดและบทความงานวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจึงจะสามารถทำการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาวิจัยได้

รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)   

               - ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง (Author)  ผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Reviewer)  (Double-blind peer review)

การจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

                วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยมีการจัดทำวารสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ (Print)  ISSN 1906-8352  ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 และ2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN 2672-9199 ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้เสนอบทความจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบ (Template) ที่วารสาร วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย กำหนดเท่านั้น  (รูปแบบการตีพิมพ์บทความ (Format))

กองบรรณาธิการ

 

ประกาศการปรับแก้ข้อความในบทความ

2022-02-03

ขอแจ้งการปรับแก้ไขข้อความในบทความวิชาการพิเศษ เรื่อง “รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการใช้” โดยปรับแก้ จากคำว่า “CIPPIEST” เป็น “CIPIEST” ซึ่งเผยแพร่ในวารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2556
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แจ้งการปรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

2021-11-02

     วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยปรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัย เป็นบทความละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ชำระเงินค่าตีพิมพ์บทความวิจัย เมื่อบทความวิจัยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ ซึ่งผู้ประสานงานกองบรรณาธิการวารสารเป็นผู้แจ้งให้ผู้เขียนชำระค่าตีพิมพ์ พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน และส่งบทความวิจัยที่ปรับแก้เบื้องต้นตามที่กองบรรณาธิการเสนอแนะ

     การชำระค่าตีพิมพ์บทความวิจัยไม่ถือว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย เนื่องจากบทความวิจัยต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน การตรวจสอบการปรับแก้บทความวิจัยจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการพิจารณาตามลำดับ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยแล้ว มีมติไม่ตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารดังกล่าว วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าตีพิมพ์บทความ เนื่องจากค่าตีพิมพ์บทความดังกล่าวได้ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Vol. 14 No. 1 (2022): January - June 2022

Silpakorn Educational Research Journal  Vol. 14 No. 1 (January - June 2022)

Published: 2022-06-28

The Evaluation of the PhD Curriculum in Educational Administration (Revised 2561 B.E.) Faculty of Education Silpakorn University

Mattana Wangthanomsak, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ , Vorakarn Suksodkiew, Nopadol Chenaksara, Sakdipan Tonwimonrat, Saisuda Tiacharoen, Nuchnara Rattanasiraprapha, Sanguan Inrak, Khattiya Duangsamran

46-63

View All Issues