ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (2021): กรกฎาคม - กันยายน 2564
เผยแพร่แล้ว: 2021-09-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

หนังสือน่าอ่าน

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารสุทธิปริทัศน์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI 2)
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

ISSN: 2730-2717 (online)

ISSN: 2730-2709 (print)