ข่าวประกาศ

วารสารสุทธิปริทัศน์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 112 (2020): ตุลาคม -ธันวาคม 2563

2020-08-10

SUT.JPG

วารสารสุทธิปริทัศน์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 112 (2020): ตุลาคม -ธันวาคม 2563
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดรูปแบบความ download 

ส่งบทความได้ ณ บัดนี้ make submission 

วารสารสุทธิปริทัศน์:ISSN: 2730-2717 (online) ISSN: 2730-2709 (print) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และอื่นๆที่เกียวข้อง ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานบทความทางวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วารสารสุทธิปริทัศน์มีนโยบายการจัดพิมพ์ราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ ประจำเดือน
ฉบับที่1 มกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน -มิถุนายน
ฉบับที่ 3 สิงหาคม-กันยายน และ
ฉบับที่ 4ตุลาคม -ธันวาคม รวมทั้งฉบับพิเศษ (ถ้ามี)

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการในศาสตร์สาขาต่างๆ
2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ
3. เพื่อส่งเสริมการการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลการศึกษาจากบทความต่อสาธารณะ
4. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความ :
บทความวิจัย (research article)
บทความวิชาการ (academic article)
บทความปริทัศน์ (review article) และ
หรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก : วารสารสุทธิปริทัศน์จัดพิมพ์ราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน -มิถุนายน
ฉบับที่ 3 สิงหาคม-กันยายน และ
ฉบับที่ 4 ตุลาคม –ธันวาคม รวมทั้งฉบับพิเศษ (ถ้ามี)

อัตราค่าตีพิมพ์บทความ
ค่าจัดการลงบทความ ในอัตรา 4,500 บาทต่อ 1 บทความ
หากผู้เขียนต้องการตีพิมพ์รูปภาพสี ผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหน้าละ 500 บาท
สำหรับบทความที่มีจำนวนหน้าเกิน 12 หน้า ผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหน้าละ 300 บาท (อนุญาตให้ไม่เกิน 3 หน้า )

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ วารสารสุทธิปริทัศน์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 112 (2020): ตุลาคม -ธันวาคม 2563

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 34 ฉบับที่ 111 (2020): กรกฎาคม - กันยายน 2563
เผยแพร่แล้ว: 2020-09-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารสุทธิปริทัศน์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI 2)
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

ISSN: 2730-2717 (online)

ISSN: 2730-2709 (print)