เผยแพร่แล้ว: 2022-11-22

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจุดคุ้มทุนและส่วนเกินที่ปลอดภัยจากการปลูกมันสำปะหลังใน จังหวัดนครราชสีมา

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, ณิชฎา กีรติ อุไร, สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา, วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, นิวัต กุลศุภโชติ

35-45

รูปแบบการพัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานวิถีชีวิตของเกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เสาวณีย์ เล็กบางพง, ธีรพงศ์ มนต์แก้ว, นลินทิพย์ พูลนวล, เสาวลักษณ์ ศรีปลอด

133-142