Published: 2016-04-28

บทบรรณาธิการ

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

สารบัญ

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ONLINE MARKETING STRATEGY FOR THAI COSMETICS IN CHINA

Yanan Zhao, Pithoon Thanabordeekij

14-23

การพัฒนาความคิดทางวิศวกรรมศาสตร์ด้วยหมากล้อม

สมภพ บูรณสมภพ, ชนกานต์ กิ่งแก้ว, ธันยวัต สมใจทวีพร

250-262