เผยแพร่แล้ว: 26-08-2021

ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร

ณัฏฐณิชา พรปทุมชัยกิจ, อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ, พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง

50-64

การศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านการใช้พลังงานทดแทน กรณีศึกษาโรงเรียนศรีแสงธรรม

จิณณวัตร ปะโคทัง, นเรศ ขันธะรี, ไพวุฒิ ลังกา, อภิวัฒน์ แสนคุ้ม, ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์

137-145