วารสารปัญญาภิวัฒน์  ISSN 2651-1088 (ออนไลน์)

 

วารสารปัญญาภิวัฒน์  เป็นวารสารวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 1 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเป็นวารสารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

   - ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - ประเภทบทความที่เปิดรับ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ  และบทความปริทัศน์

   - ภาษาของบทความ ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

กำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม

ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

ประชาสัมพันธ์

2021-10-27

สืบเนื่องจาก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) มีข้อกำหนดว่า ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและได้รับการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว วารสารปัญญาภิวัฒน์จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ ดังนี้

  1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน จำนวนอย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ ตามรายละเอียดนโยบายกองบรรณาธิการ
  2. อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์:บทความละ 5,500 บาท

       กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ส่งบทความทุกกรณี

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารปัญญาภิวัฒน์
โทร. 0 2855 1102 (คุณหทัยชนก เสาร์สูง), 0 2855 0908 (คุณนันทภา สงวนดิลกรัตน์)
E-mail: journal@pim.ac.th

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

2019-11-21

jhfc.jpg

  - วารสารสุขภาพและอาหารเชิงสร้างสรรค์ (วารสารใหม่)

วารสารสุขภาพและอาหารเชิงสร้างสรรค์เป็นวารสารวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพทุกสาขา ระบบบริการสุขภาพ การจัดการข้อมูลสุขภาพอาหารและบริการ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โภชนาการนวัตกรรมด้านสุขภาพและอาหาร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์: 02 855 0908  อีเมล: jhfc@pim.ac.th

https://he03.tci-thaijo.org/index.php/JHFC/index

isjet.jpg

- International Scientific Journal of Engineering and Technology (ISJET) 

วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

โทรศัพท์: 02 855 1560  อีเมล: isjet@pim.ac.th

https://www.tci-thaijo.org/index.php/isjet/index

cjssm.jpg

  -  Chinese Journal of Social Science and Management (CJSSM) 

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)

โทรศัพท์: 02 855 1048 อีเมล: cjssm@pim.ac.th

https://www.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index

asean.jpg

  - Journal of ASEAN PLUS+ Studies

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทรศัพท์: 02 855 1560  อีเมล: aseanplus@pim.ac.th

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus/index

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-24

EXPLORING TECHNOLOGY ACCEPTANCE OF OCEAN NETWORK EXPRESS WEBSITE BY LOGISTICS EMPLOYEES IN BANGKOK

Sunida Piriyapada, Thannaphat Kasemwattanasuk, Kittiporn Wongsanguan

16-29

RISK ANALYSIS OF RICE SUPPLY CHAIN IN CAMBODIA: A CONCEPTUAL FRAMEWORK

Bunhorng Rath, Thitima Wonginta, Chompoonut Amchang

98-115

การถอดบทเรียนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น

วิทเอก สว่างจิตร, อรวรรณ เจริญรัตน์, วิยดา เหล่มตระกูล, กัญญารัตน์ ไชยสงคราม

164-176

แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้นำของผู้บริหารรุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย

ตวงทอง นุกูลกิจ, ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข, ทินกฤตพัชร์ รุ่งเมือง

254-268

อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลเอกชนในชุมชนเมือง

กัญณภัทร โตทรัพย์, มัทนา วังถนอมศักดิ์

309-321

ดูทุกฉบับ