เผยแพร่แล้ว: 2023-08-24

EXPLORING TECHNOLOGY ACCEPTANCE OF OCEAN NETWORK EXPRESS WEBSITE BY LOGISTICS EMPLOYEES IN BANGKOK

Sunida Piriyapada, Thannaphat Kasemwattanasuk, Kittiporn Wongsanguan

16-29

RISK ANALYSIS OF RICE SUPPLY CHAIN IN CAMBODIA: A CONCEPTUAL FRAMEWORK

Bunhorng Rath, Thitima Wonginta, Chompoonut Amchang

98-115

การถอดบทเรียนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น

วิทเอก สว่างจิตร, อรวรรณ เจริญรัตน์, วิยดา เหล่มตระกูล, กัญญารัตน์ ไชยสงคราม

164-176

แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้นำของผู้บริหารรุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย

ตวงทอง นุกูลกิจ, ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข, ทินกฤตพัชร์ รุ่งเมือง

254-268

อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลเอกชนในชุมชนเมือง

กัญณภัทร โตทรัพย์, มัทนา วังถนอมศักดิ์

309-321