เผยแพร่แล้ว: 26-12-2021

การพัฒนาระบบการยืม - คืนวัสดุอุปกรณ์ของสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สมภัสสร บัวรอด, วาสิฏฐี สายสุดใจ, ปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร, สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา

46-58