บทบรรณาธิการ

วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 16 ฉบับที่ 46 ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทางกองบรรณาธิการวารสารได้รักษามาตรฐานตามกรอบของวิชาการ พร้อมทั้งดำเนินงานเพื่อผลักดันและพัฒนาคุณภาพของบทความวิชาการและบทความวิจัย ตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจ คือ โครงสร้างเงินทุนและมูลค่าธุรกิจของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในตลาดหลักทรัพย์ไทย ของ สุรีย์ เข็มทอง และ กัลยานี ภาคอัต ที่มี “องค์ความรู้ใหม่” เป็นตัวแปรใหม่คือ ภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดหลักทรัพย์ มาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดโครงสร้างเงินทุน และอายุของกิจการมาวิเคราะห์ผลกระทบต่อมูลค่าธุรกิจ รวมทั้งได้ใช้การปรับลดระยะเวลาของการวิจัยให้ใกล้ปัจจุบันมากที่สุด และเพิ่มจำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นการยืนยันผลของการวิจัยเกี่ยวกับ “ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนต่อมูลค่าธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” อันเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยเฉพาะจากผลการวิจัยที่พบว่า ในช่วงระยะเวลาของการวิจัยจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวตัวแปร “อายุของกิจการ” ซึ่งเป็นตัวแปรใหม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดหลักทรัพย์ไทย ซึ่งผู้บริหารและนักลงทุนสามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติสำหรับการสร้างมูลค่าธุรกิจและวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับการลงทุนได้

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการวารสาร พร้อมสนับสนุนนักวิชาการ อาจารย์ รวมไปถึงนักศึกษาที่มีความสนใจในการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเสริมคุณค่าและพัฒนาคุณภาพงานทางวิชาการในระดับชาติระดับนานาชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

 

อาจารย์ ดร. ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล

บรรณาธิการ

Published: 2022-05-20

The Model of COVID-19 Prevention in the Critical Situations of Thai Society

Sukhumpong Channuwong, Veera Ladnongkun, Prapas Siripap, Jureeporn Makingrilas, Jureephan Phetkong

67-80

Innovation Ecosystem in a School Aiming to Develop Student Innovators

Surat Tanprasertkul, Taweesil Koolnaphadol, Somboon Burasirirak

147-161

Marketing Mix Factors That Affect Consumer’s Decision Making on Online Purchasing in Bangkok Area During the COVID-19 Pandemic

Chinnawat Asavaroengchai, Sakda Nakwatchara, Tawinanan Poompipat, Kuntinun Kitjarkarn, Piathip Kitirath

389-404

A Study of Behavior of Using Food Delivery Application System: A Case study of Grab Food

Unchalee Ketchan, Surin Makka, Vipa Chompooborisut, Vit Vajararodomprasert, Chalerm Jaitim

420-431

Cultural Capital Management for Design Brand of The Community Enterprise Group, Phu Khao Thong Sub-District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Chanyanan Somthawinpongsai, Jeerabhan Chanwichian, Wanthanapol Hirunburana, Pada Vongurai, Chaianan Tripaiboon, Thaveesak Sangern

465-476

Factors Affecting Effectiveness of Integrated Educational Management of Rajapark Institute

Jeerabhan Chanwichian, Pranee Panman, Punnut Hirunburana, Jumpol Hirunsook, Thaveesak Sangern

477-493