บทบรรณาธิการ

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 47 ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทางกองบรรณาธิการวารสาร ได้รักษามาตรฐานตามกรอบของวิชาการ พร้อมทั้งดำเนินงานเพื่อผลักดันและพัฒนาคุณภาพของบทความวิชาการและบทความวิจัย ตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

จากการปิดประเทศเพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ “ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม” ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรง เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้หยุดชะงักลง ทำให้รายได้ลดลงอย่างเฉียบพลัน ส่งผลมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดที่ต่ำลง ซึ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นเป็นฟันเฟืองสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เพราะมีการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสามารถพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันสู่ตลาดโลกได้ โดยใช้ทรัพยากรภายในท้องถิ่น ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน ดังนั้น ในวารสารฉบับนี้จึงมีบทความที่น่าสนใจ คือ “คุณสมบัติของสินค้าและการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้สภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ของ สุวิมล มธุรส, ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี และ ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ ที่มี “องค์ความรู้ใหม่” คือ นวัตกรรมในระดับขององค์กรเป็นการนำแนวคิดใหม่มาสู่ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต รูปแบบการให้บริการ รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการในการดำเนินงานระบบและกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ โดยอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน และทำให้ได้รับการประเมินจากความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอันเกิดจากการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่        

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการวารสาร พร้อมสนับสนุนนักวิชาการ อาจารย์ รวมไปถึงนักศึกษาที่มีความสนใจในการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเสริมคุณค่าและพัฒนาคุณภาพงานทางวิชาการในระดับชาติระดับนานาชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

 

อาจารย์ ดร. ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล

บรรณาธิการ

Published: 2022-08-05

Motivating Factors Affecting Financial Planning Of New Generation in Muang District, Pattani Province

Lalida Klinglek, Tawan Vikraipat, Thanakit Yamphuen, Songpol Loppananusorn, Somsong Thamthira

319-331

Hedonic Price Model for Condominiums in Bangkok and its Vicinity

Nuntawat Suwannaart, Korbkul Jantarakolica, Supawat Sukhaparamate, Thanomsak Suwannoi, Tatree Jantarakolica

422-438