เผยแพร่แล้ว: 2024-04-25

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร

ปาณิสรา จรัสวิญญู, วิไลพร ผ่องโอย, นันทรัตน์ ฉ่ำใจดี

81-93

รูปแบบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร

จุฑามาศ พีรพัชระ, ชนิชา ประจักษ์จิตร, พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร

114-127

การเล่าเรื่องเนื้อหาเศรษฐกิจเพื่อสร้างอัตลักษณ์แบรนด์บุคคลผ่าน TikTok

กันยิกา ชอว์, มาสิรี กล่อมแก้ว, ธนวิทย์ เจียรวิจิตร

258-275