เผยแพร่แล้ว: 02-01-2020

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฝั่งอันดามัน

แอนนา สำราญ, วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร, อเนก เหล่าธรรมทัศน์

70-85

รูปแบบการบริหารจัดการเมืองสนามบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง, วิญญู วีรยางกูร, วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ

127-143

“โนราตัวอ่อน : กรณีศึกษาโนราจำเรียง ชาญณรงค์”

วชิราภรณ์ ชนะศรี, สาวิตร พงศ์วัชร์, บุญเดิม พันรอบ

214-229

รูปแบบคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย

ธีรพันธ์ สงวนวงศ์, ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล

230-245