เผยแพร่แล้ว: 2019-01-01

10. การพัฒนาครูภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21

การพัฒนาครูภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21

ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง, พูนสิน ประคํามินทร์, ศศิธร วงศ์ชาลี, อัมพร กุลาเพ็ญ, วราภรณ์ สาโรจน์, กรกนก นวลขํา

104-117