เผยแพร่แล้ว: 2024-01-01

1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบัญชี ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านสามทอ ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธนา จันทร์ปิตุ, ชลลดา นรินทร์, นฤมล ชินวงศ์, รติพร มีชัย, สำเริง นนศิริ, กิตติกรณ์ หนองหารพิทักษ์, จักรพันธ์ จันทลา

1-11

5. การพัฒนารูปแบบการบริหารความปลอดภัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ธนัทธวัฒน์ วรวัชรบวรชัย, สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์, ปาจรีย์ นาคะประทีป, จักษ์ จิตตธรรม

37-48

6. องค์ประกอบการนิเทศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี

พูนสิน ประคำมินทร์, ประหยัด ฤาชากูล, ทิพวรรณ แพงบุปผา, ภุชงค์ มัชฌิโม, เกศรี วิวัฒนปฐพี

49-57

7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ภานุวัฒน์ ศรีวรรณ, มนัสวี จ่าแก้ว, ธิติพงษ์ สุขดี, จิระเมศร์ ธนกุลอธิโรจน์

58-67

8. การพัฒนาตัวบ่งชี้การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีศักดิ์ แสงศิลา, รอง ปัญสังกา, วรพล คล่องเชิงศร, ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง, ธีระเดช จิราธนทัต, ประหยัด ฤาชากูล, เกศรี วิวัฒนปฐพี

68-78

10. การออกแบบโมเดล 3 มิติในรูปแบบพิกเซลอาร์ตด้วยพื้นผิวแบบ 8 บิท

ธีร์วรา สุขสุเมฆ, กานต์พิชชา ทองบัวร่วง, กิตติพล เทียนทอง

89-97

16. การป้องกันเด็กเสพติดเกมออนไลน์

ชวิน คำบุญเรือง, ณัฐวุฒิ ทิวัง, ปาณิษตรา บุญส่ง

144-150

17. การบริหารความปลอดภัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ธนัทธวัฒน์ วรวัชรบวรชัย, สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์, ปาจรีย์ นาคะประทีป, จักษ์ จิตตธรรม

151-157

18. มาตรการทางกฎหมายภัยคุกคามทางไซเบอร์

พันธุ์ทิพย์ นวานุช, อำพล กองเขียว, ทองเลื่อน วิเชียรผลา

158-166