วารสาร มจร กาญจนปริทรรศน์

        มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ วารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านพุทธศาสนาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยว ศิลปกรรมด้านการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน ศิลปศาสตร์ และการศึกษาเชิงประยุกต์ เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแบบ Double-blind  3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยรับพิจารณาต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)

วารสารจะกำหนดออกเผยแพร่

      ปีละ 3 ฉบับ (4 เดือนต่อฉบับ)

       ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน

       ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

       ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN ใหม่

2024-01-13

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN


E-ISSN (เดิม) : 2773-952X

 

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสาร มจร กาญจนปริทรรศน์

 

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of MCU Kanchana Review

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN ดังนี้

 

E-ISSN (ใหม่) : 3027-6802

 

ตั้งแต่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-29

การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูเครือข่ายเชิงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

กรัณย์พล วิวรรธมงคล, สุนิสา ละวรรณวงษ์, พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล, ปัณณพัฒน์ อภิณัฐคุณากร

1-14

การพัฒนารูปแบบและชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อบ่มเพาะความซื่อสัตย์สุจริต ของเยาวชนในโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดกาญจนบุรี

พระครูกิตติชัยกาญจน์, อยุษกร งามชาติ, พระสุภกิจ สุปญฺโญ, พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺโน, พระครูศรีธรรมวราภรณ์, กัญญาพร สุทธิพันธ์

47-59

การกำหนดรู้เวทนาตามหลักสติปัฏฐาน 4

พระธีระวัฒน์ ฌานวโร (เฮงสกุล)

71-78

ดูทุกฉบับ