วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ได้ผ่านการรับรองคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) หมายเลข ISSN 2408-1728 (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN 2586-9868 (Online) ที่พิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article)

มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสนประสานศาสตร์ สหวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดแนวคิด เทคนิค วิธีการนำไปพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอเผยแพร่ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทุกหน่วยงาน โดยมีกำหนดออกราย 6 เดือน หรือ 2 ฉบับต่อปี

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-Blind Review)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

2022-01-24

กำหนดการ SCAJ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  >> คลิ๊กที่นี่ << 

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา(รับเฉพาะวิทยานิพนธ์) ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj/login

ทั้งนี้ วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ผ่านการรับรองคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ.2563 - 2567 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอยู่กลุ่มที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ จนถึง พ.ศ. 2567

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-01-01

1. ความสุขในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา, จรินทร โคตรพรม, เนาวรัตน์ เสนาไชย

1-7

3. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออมในกลุ่มประเทศ ASEAN-5

สิทธิพงษ์ คำนาน, ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล

18-27

5. ปัจจัยในการเลือกรับชมเนื้อหาและการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเจเนอเรชันแซดบนยูทูบในกรุงเทพมหานคร

กาญจนา บุตรจินดา, ธนาภรณ์ เหลืองสรรพสุข, นภัสสร บุญมี, ภูชิตา แก้วมโนรมย์, มานิตา ปุริเกษม, นริศรา ภาควิธี

40-49

10. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อศักยภาพที่พักโฮมสเตย์ หมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี

รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา, สุจิตรา ริมดุสิต, ปานฤทัย เห่งพุ่ม, ชิดชม กันจุฬา, ฉันทัช วรรณถนอม

90-100

12. การเปิดรับข่าวสารและวิธีป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธิติกร หิรัญรัตน์, สุพัตรา สมปัญญา, ลลฎา หลักทรัพย์, ฐิติมา คำเมืองคุณ, ศศิวิมล วินทะไชย

111-120

ดูทุกฉบับ

ISSN 2408-1728 (Print)

ISSN 2586-9868 (Online)