วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ได้ผ่านการรับรองคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) หมายเลข ISSN 2408-1728 (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN 2586-9868 (Online) ที่พิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article)

มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสนประสานศาสตร์ สหวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดแนวคิด เทคนิค วิธีการนำไปพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอเผยแพร่ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทุกหน่วยงาน โดยมีกำหนดออกราย 6 เดือน หรือ 2 ฉบับต่อปี

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 2 - 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-Blind Review)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566

2022-07-22

กำหนดการ SCAJ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 >> คลิ๊กที่นี่ <<

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา(รับเฉพาะวิทยานิพนธ์) ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj/login

ทั้งนี้ วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ผ่านการรับรองคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดอยู่กลุ่มที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ จนถึง พ.ศ. 2567

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-07-01

17. PRAGMATIC STRATEGIES USED BY THAI UNDERGRADUATE STUDENTS IN AN ELF PERSPECTIVE: A CASE STUDY OF ENGLISH MAJOR STUDENTS

KHUANCHAI THANASIPHANITCHAI, PATCHARIDA PINASA, PATTARAPORN SUWANNAMAJO SUWANNAMAJO, KANYAPHAT PHANTHACHAI, JIRACHAYA CHAISANGRACH, ARISSARA SARAPO, SUTTHIPONG PRASERTKAEW, RAENUMART CHANTARASIRIRAT

165-173

18. ACQUIRED KNOWLEDGE OF THE MOST COMMONLY FOUNDBUSINESS ENGLISH ABBREVIATIONS USED IN A WORKPLACE: A CASE STUDY OF THE 4th YEAR THAI UNDERGRADUATES MAJORING IN ENGLISH

KEWALIN SUKHAMPA, RAPATSORN SOTHONSAK, HATHAICHANOK CHOMPOOPONG, TAKSIYA JORNBUROM, JINJUTHA KUNADILOK, HATAI CHAI-NGAM, TANG-ON SRIRAK, THAWEPONG SUEBVATANA

174-181

19. การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยชุมชน

พันธุ์ทิพย์ นวานุช, บุศรินทร์ ใหม่รุ่งโรจน์, พัทธนันท์ สิรโชครตามณี, พงศพล มหาวัจน์

182-190

20. ปัญหาการค้ายาเสพติดภัยคุกคามรูปแบบใหม่

กัณฐิกา ตุ้ยคำภีร์, เกศินี สิริสิทธิ์, ปาณิษตรา บุญส่ง, รุ่งอรุณ หน่อคำ

191-200

ดูทุกฉบับ

ISSN 2408-1728 (Print)

ISSN 2586-9868 (Online)