เผยแพร่แล้ว: 2021-07-01

11. คุณลักษณะของหัวคะแนนสตรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

แสงระวี พิมพรภิรมย์, พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์

94-103

16. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนกลุ่มทอผ้า ตราศิลานี ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีด้วยเว็บแอปพลิเคชัน

กมลกา แดงสกุล, อดุลย์ ทองแกม, จักรพันธ์ จันทลา, อารยา ทินาพิมพ์, ภาณุรัตน์ สุจริต, นฤมล ชินวงศ์, กิตติกรณ์ หนองหารพิทักษ์

146-154

19. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มธุรกิจทอผ้าวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านสามทอ ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

อาวุธ วงศ์สว่าง, เจริญชัย พรไพรเพชร, สจี กุลธวัชวงศ์, ภัทรจิตรา เพียรชนะ, กิตติกรณ์ หนองหารพิทักษ์, สำเริง นนศิริ, กฤติกา จันทร์พล

178-188

22. การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับโรงเรียนเอกชน

ปาจรีย์ นาคะประทีป, จีระพันธุ์ พูลพัฒน์, สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์

208-126

23. การออกแบบเกมดิจิทัล

พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, วีรภัทร จันทรจตุรภัทร, ศิวดล ภาภิรมย์

217-228