วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนา วิปัสสนาภาวนา บาลีพุทธศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Online ISSN : 2539-5777
Print ISSN    : 2651-0820

การเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความ

2020-10-26

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ จะเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บทความจำนวน 3,000 ต่อบทความ โดยผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา หมายเลขบัญชี 459-0-68710-0 และแนบหลักฐานพร้อมกับการนำบทความเข้าระบบ

เปิดรับสมัครบทความประจำวารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

2020-07-01

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ เปิดรับสมัครบทความออนไลน์ ประจำวารสาร ปีที่ 6 เล่มที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เปิดรับสมัครบทความ_ปีที่_6_เล่มที่_2_ลงเว็บ.jpg

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2020): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-29

อัตตกิลมาถานุโยค : แนวคิดการปฏิบัติธรรมที่ทำให้ตนลำบาก

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (นิรันดร์ อภิปุญฺโญ) ศิริรัตน์

13-26

พุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต,รศ. พระศรีรัชมงคลบัณฑิต,รศ.

89-104

ดูเล่มทุกฉบับ

P-ISSN : 2539-5777
E-ISSN : 2651-0820