วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนา วิปัสสนาภาวนา บาลีพุทธศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความที่ได้รับการเผยแพร่ จะได้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ต่อบทความ ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blinded)

การเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความ

2020-10-26

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ จะเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บทความจำนวน 3,000 ต่อบทความ โดยผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา หมายเลขบัญชี 459-0-68710-0 และแนบหลักฐานพร้อมกับการนำบทความเข้าระบบ

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2023): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าในการดำเนินชีวิตตามหลักสันโดษในพระพุทธศาสนา

ไพฑูรย์ อุทัยคาม, พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

234-247

แนวทางการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

พิมพ์ชนก กุรุวรรณ์ , นลินรัตน์ รักกุศล , อุทุมพร อินทจักร์, อุทุมพร อินทจักร์

33-45

การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาของนักเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

วนิดา กำพลรัตน์, ระวิง เรืองสังข์, พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน

60-74

การศึกษาองค์ความรู้โรคลมมีพิษมากที่ปรากฏในตำราการแพทย์แผนไทย

ฐิติรัตน์ ชัยชนะ, นภาพร ณ อุโมงค์, กฤษดา ศรีหมตรี, ชุนห์พิมาณ ณิชาเกษม

17-32

บทบาทของศาลเจ้ากับชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอ่างทอง

ภูวมินทร์ วาดเขียน, นภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี, ขวัญดาว มาอยู่

75-91

ความสุขที่สมบูรณ์

พระมหาแสงเพชร สุทฺธิจิตฺโต (สารธิมา)

280-287

ดูทุกฉบับ

P-ISSN : 2539-5777
E-ISSN : 2651-0820