วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนา วิปัสสนาภาวนา บาลีพุทธศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Online ISSN : 2539-5777
Print ISSN    : 2651-0820

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ เปิดรับสมัครบทความออนไลน์ ประจำวารสาร ปีที่ 7 เล่มที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

2021-01-06

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ เปิดรับสมัครบทความออนไลน์ ประจำวารสาร ปีที่ 7 เล่มที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

 

การเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความ

2020-10-26

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ จะเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บทความจำนวน 3,000 ต่อบทความ โดยผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา หมายเลขบัญชี 459-0-68710-0 และแนบหลักฐานพร้อมกับการนำบทความเข้าระบบ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2020): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

พระพุทธศาสนากับความเชื่อ

พระชลญาณมุนี ธมฺมโภชฺโช

99-115

ฝึกสติ ๑๐ วินาที ชีวิตดีขึ้นแน่

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (นิรันดร์ อภิปุญฺโญ) ศิริรัตน์

116-121

ดูเล่มทุกฉบับ

P-ISSN : 2539-5777
E-ISSN : 2651-0820