บทบรรณาธิการ

วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 16 ฉบับที่ 45 ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน 2565 เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทางกองบรรณาธิการวารสารได้รักษามาตรฐานตามกรอบของวิชาการ พร้อมทั้งดำเนินงานเพื่อผลักดันและพัฒนาคุณภาพของบทความวิชาการและบทความวิจัยตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจ คือ รูปแบบการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ของ ภคพนธ์ ศาลาทอง และ ระวิวรรณ ธรณี ที่มี “องค์ความรู้ใหม่” จำแนกได้ 3 ระดับ คือ 1) ระดับครอบครัวเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ระดับชุมชนและสังคม เป็นการสร้างความอยู่ดีมีสุขที่มีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้างของระบบการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุ และ 3) ระดับเครือข่าย (ภาครัฐและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง) เป็นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องที่มีโครงสร้างและเป็นรูปธรรม มุ่นเน้นการสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือทางสังคมในเชิงนโยบาย งบประมาณ และความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งทันสมัยต่อสังคมไทยปัจจุบันเป็นอย่างมากเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์” ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 โดยทำให้โครงสร้างของประชากรมีการเปลี่ยนแปลง แม้จะทำให้แรงงานลดน้อยลง และมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจอาจจะชลอตัว แต่กลับมีมูลค่าเพิ่มในทางการตลาดที่เกิดกลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อมาตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการวารสาร พร้อมสนับสนุนนักวิชาการ อาจารย์ รวมไปถึงนักศึกษาที่มีความสนใจ ในการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเสริมคุณค่าและพัฒนาคุณภาพงานทางวิชาการในระดับชาติระดับนานาชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 

 

อาจารย์ ดร. ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล

บรรณาธิการ

Published: 2022-04-05

Factors Determining the Effectiveness of Digital Organization in Thailand Retail Industry

Supranee Auiyasathian, Sriparinya Toopgrajank, Voradej Chandarasorn, Saowapark Krajangyooth

266-280

People’s Participation in Environment Management of Suan Luang District Office Bangkok Metropolis

Sarawut Daokongkaew, Thaveesak Sangern, Sarojn Boonsermwan, Ampika Sriboonrueang, Hadsayarat Kumlur

399-413

The Community Lessons for Driven Green City Development in Pathum Thani Province

Wanwipha Tailangka, Sathaphon Phusuwan, Natthaphan Dukhueng, Karusin Uwansri, Choocheep Biadnok

473-486

A Factor Analysis of Entrepreneurial Leadership for Private Educational Administrators

Bunchakkrawan Rotbamroe, Wichai Janjamroon, Sukit Phosirikul, Worachai Thongkham, Wiraporn Songsang

520-535

Knowledge Management Process of Learning Resources in Schools: Participatory Action Research

Wichai Janjamroon, Sukit Phosirikul, Worachai Thongkham, Wiraporn Songsang, Bunchakkrawan Rotbamroe

536-548