วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Rajabhat Maha Sarakham University Journal

ISSN : 1906-0181 (Print)
ISSN : 2673-026X (Online)

นโยบาย (Policies) :

1. สนับสนุนผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
2. เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
3. สร้างช่องทางการสื่อสารองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล

ขอบเขตงาน (Aims & Scope) :
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่เกี่ยวกับบทความวิชาการ บทความวิจัย ที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่
- สาขาการศึกษา
- สาขาเศรษฐศาสตร์
- สาขาการบริหารธุรกิจและการจัดการ 
- สาขารัฐศาสตร์
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขานิติศาสตร์
- สาขาภาษาศาสตร์
- สาขาจิตวิทยา
- สาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยนำเสนอในรูปแบบ
1. บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์
2. บทความวิจัย ที่เป็นผลการวิจัยส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือเป็นทุกส่วนของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์
3. บทวิจารณ์หนังสือ

วัตถุประสงค์ (Objectives) :

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
3. เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้อ้างอิงและไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
4. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

กำหนดเผยแพร่: ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

บทความที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ :
บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จำนวน 3 ท่านต่อ 1 บทความ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) (Double-blind Peer Review)
 
ข้อกำหนดเฉพาะของวารสาร
1. บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยใช้ระบบการประเมินบทความแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) (Double-Blind Peer Review)
2. ข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนี้ เป็นของผู้เขียนไม่ใช่ข้อคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในเนื้อหาของบทความ
3. กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอกแต่ต้องมีการอ้างอิงที่เหมาะสม

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเทศไทย

2. อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเทศไทย

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์และอัตราค่าใช้จ่ายของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2021-03-08

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์และอัตราค่าใช้จ่ายของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้   1. บุคลากร และนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   1.1 บทความภาษาไทย บทความละ 3,800 บาท   1.2 บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,300 บาท   2. บุคคลทั่วไปบุคคลภายนอก   2.1 บทความภาษาไทย บทความละ 4,800 บาท   2.2 บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 5,300 บาท   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ PDF ได้ที่ Download

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม 2566 (September - December 2023)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (2023) : กันยายน - ธันวาคม 2566
(September - December 2023)

เผยแพร่แล้ว: 29-12-2023

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังหวานจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่

ศจีมาศ นันตสุคนธ์, อารี น้อยสำราญ, นปภา หอมหวล

159-165

โรงเรียนนี้ใช่เลย

กฤษกนก ดวงชาทม

387-390

ดูทุกฉบับ

Indexed intci_75