ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2562): กันยายน-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-27

แนวทางการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง

อดิศักดิ์ จำปาทอง, คนึงนิจ ติกะมาตย์, เกสร มณีวรรณ, นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์

254-266