บทบรรณาธิการ

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 44 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทางกองบรรณาธิการวารสารได้รักษามาตรฐานตามกรอบของวิชาการ พร้อมทั้งดำเนินงานเพื่อผลักดันและพัฒนาคุณภาพของบทความวิชาการและบทความวิจัย ตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจ คือ ปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน: การวิจัยผสานวิธี ของ ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, ชาติวุฒิ วังวล และ ศิวพร ละม้ายนิล ที่มี “องค์ความรู้ใหม่” ทันสมัยต่อสถานการณ์ที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงบนท้องถนน มาจากทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่ทำให้เข้าใจสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ที่มาจากมุมมองของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงได้องค์ความรู้เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ส่งผลให้พฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้อย่างบูรณาการศาสตร์ ทั้งความรู้ทางด้านจิตวิทยา ที่นำมาอธิบายปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน ความรู้ทางด้านสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ที่นำมาอธิบายปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนน รวมถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพ อันสามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนตั้งแต่ต้นเหตุ ทั้งในมิติของการสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดนโยบายที่สอดคล้องและเกี่ยวข้อง การพัฒนาทางด้านวัสดุกายภาพ เพื่อนำมาซึ่งการลดพฤติกรรมเสี่ยงและลดการเกิดอุบัติเหตุได้ในอนาคต

กองบรรณาธิการวารสาร พร้อมสนับสนุนนักวิชาการ อาจารย์ รวมไปถึงนักศึกษาที่มีความสนใจในการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเสริมคุณค่าและพัฒนาคุณภาพงานทางวิชาการในระดับชาติระดับนานาชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

 

อาจารย์ ดร. ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล

บรรณาธิการ

Published: 2022-02-04

Development of an Occupational Skill Inventory for Local People Who Need an Income Increasing at Sobprab District, Lampang

Pongwat Fongkanta, Ammaret Netasit, Setthatwit Chanowan, Benjamas Puthima, Suwannee Kruaphuang

180-191

The Decision to Choose Hospital Services in the Social Security Program in Bangkok

Suchada Bunrueang, Pichai Latthasaksiri, Paphatchanuwat Wonglapanan, Neeranuch Tangjai, Pongpanot Kitthanaset

295-305

Marketing Factors Affecting Solar Cell Buying Decision of Consumers in Bangkok Metropolitan Region

Chinnathat Chotthanaparinpat, Aniruth Phongpaew, Sirikanya Thammarungrueng, Tawan Vikraipat, Songpol Lopanusorn

306-315

Factors Affecting the Efficiency Performance of Employees’ PCS Security and Facility Services Company Limited

Phatthanan Chompoowang, Chanin Vijchulata, Aniruth Phongpaew, Sirikanya Thammarungrueng, Thanat Pattrarapark

328-337

Knowledge Management for Local Government Organization Prawet District Office, Bangkok Metropolis

Sarawut Daokongkaew, Pornpana Srisathanon, Jiradech Tangsuboot, Krittaphat Boonyarat, Akarakrit Nunchan

353-370